Украина и ЕС Украина Реформы

Учора в м. Відні, Botschaft der Ukraine in Österreich/Посольство України в Республіці Австрія, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (Vienna Institute for International Economic Studies – wiiw) та Віденська дипломатична академія (Diplomatische Akademie Wien) організували круглий стіл на тему “Економічний розвиток України та Угода про асоціацію між Україною та ЄС”

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Учора в м. Відні, Botschaft der Ukraine in Österreich/Посольство України в Республіці Австрія, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (Vienna Institute for International Economic Studies – wiiw) та Віденська дипломатична академія (Diplomatische Akademie Wien) організували круглий стіл на тему “Економічний розвиток України та Угода про асоціацію між Україною та ЄС”.

Основними темами обговорення були аналіз поточних реформ в Україні, функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, а також ініціатива секторальної інтеграції України в ЄС, що була підтримана за результатами 20-го саміту Україна – ЄС, щодо поглиблення співпраці в енергетичній, цифровій сферах, а також у сфері спрощення торгівлі та наближення до європейського простору юстиції, свободи та безпеки.

Окрім організаторів, серед учасників заходу були представники провідних українських та австрійських наукових установ, зокрема Центр економічної стратегії / Centre for Economic Strategy, VoxUkraine та Центру соціально-економічних досліджень (CASE Україна).

Під час свого виступу очільниця Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Olga Stefanishyna зазначила, що європейська інтеграція протягом останніх років стала важливим стимулом внутрішньодержавних реформ. Зокрема, у 2017 – 2018 рр. Уряд України зосередив зусилля на забезпеченні інституційних спроможностей для імплементації Угоди про асоціацію. Так, протягом цього періоду, ухвалено комплексний План заходів з виконання Угоди про асоціацію до 2020 року та Дорожню карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2018-2019 роки, що сприяє прискоренню ухвалення необхідного законодавства в рамках виконання Угоди. Тому на сьогодні ключовим середньостроковим завданням Уряду є широкомасштабне впровадження принципів і стандартів ЄС у повсякденне життя українців.

Розглядаючи торговельну співпрацю, очільниця Урядового офісу зазначила, що функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка є частиною Угоди про асоціацію, дозволило змінити у першому півріччі 2018 року структуру українського експорту до ЄС. Зокрема, відслідковується тенденція її зміщення від продукції сільського господарства та харчової промисловості в бік інших промислових товарів, в першу чергу виробів з металу, а також машин та обладнання.

Подальше виконання Угоди в рамках ПВЗВТ дозволить поглибити торговельну співпрацю через інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, що дозволить Україні користуватися на європейському ринку перевагами, які мають держави-члени ЄС. Зокрема першочерговим завданням є досягнення вільного переміщення товарів. Маючи найбільшу Угоду ЄС з третьою країною в Європі, Україна повинна один за одним знімати бар’єри, що стримують товарообіг та використання транзитного потенціалу держави. Всі ці заходи приведуть до створення єдиного правого та технічного простору і запровадження єдиного режиму транзиту з ЄС .

??
Yesterday in Vienna, the Embassy of Ukraine in Austria, the Vienna Institute for International Economic Research (WIIW) and the Vienna Diplomatic Academy organized a roundtable on “Economic Development of Ukraine and the EU-Ukraine Association Agreement”.
The main topics of the discussion were the analysis of current reforms in Ukraine, the functioning of the DCFTA with the EU, as well as the initiative of Ukraine’s sectoral integration with the EU, supported by the results of the 20th EU-Ukraine summit on deepening cooperation in the energy and digital spheres , as well as in the area of trade facilitation and approximation to the European area of justice, freedom and security.
In addition to the organizers, among the participants of the event were representatives of the leading Ukrainian and Austrian think tanks, in particular, the Center for Economic Strategy, VoxUkraine and the Center for Social and Economic Research (Case Ukraine).
During her speech, Olga Stefanishyna, Director General of the Government Office for the Coordination of European and Euro-Atlantic Integration, noted that European integration has become an important stimulus for domestic reforms in recent years. In particular, in 2017 – 2018, the Ukrainian government has focused its efforts on institutional capacity-building for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement. Thus, during this period, a comprehensive Action Plan on the implementation of the Association Agreement by 2020 and a Road Map for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement for 2018-2019 have been adopted, which promotes the adoption of the necessary legislation in the framework of the implementation of the Agreement. Therefore, today the key medium-term goal of the Government is the widespread implementation of EU principles and standards in the daily life of Ukrainians.
Considering the trade cooperation, the Director General of the Government Office noted that the functioning of the DCFTA, which is part of the Association Agreement, allowed to change the structure of Ukrainian exports to the EU in the first half of 2018. In particular, its shift from agricultural and food products towards other industrial goods, primary metal products, as well as machinery and equipment.
Further implementation of the Agreement within the framework of the DCFTA will allow deepen trade cooperation through integration into the EU internal market, which will allow Ukraine to enjoy the benefits of EU Member States in the European market. In particular, the first priority is to achieve the totally free movement of goods. With the largest EU agreement with the third country in Europe, Ukraine must remove barriers that restrain trade and use of the transit potential of the state. All these measures will lead to the creation of a single legal and technical space and the introduction of a single transit regime with the EU.

Залишити відповідь