Украина НАТО

Програма з Фізичної реабілітаційної медицини в кооперації з Литвою, Латвією та Україною


NATO in Ukraine

34 хв. · 

В рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації 22-23 січня 2019 р., успішно пройшла співбесіда для кандидатів на спільну програму з Фізичної реабілітаційної медицини в кооперації з Литвою, Латвією та Україною.
З 24 кандидатів було відібрано 13 лікарів ФРМ /нових членів команди з Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика 6 осіб, Національного Львівського медичного університету ім. Данила Галицького 4 особи та Вінницького Національного медичного університету 3 особи.
Першою основною метою проекту є створення першої в Україні освітньої 4-річної програми (первинної спеціалізації) з фізичної та реабілітаційної медицини, яка повинна відповідати вимогам Европейського проекного Борду з фізичної та реабілітаційної медицини ( Рада Федерального міністерства освіти і науки України).
Другою головною метою є участь ФРМ викладачів в процедурі сертифікації Европейським проекним Бордом з фізичної та реабілітаційної медицини.
Третя головна мета проекту – проекту є викладання учасників проекту (долучення в якості викладачів) у складеній 4-річній програмі первинної спеціалізації з фізичної та реабілітаційної медицини як найменш протягом випуску першої первинної генерації лікарів ФРМ в Україні (про що з кожним з учасників буле підписаний додатковий юридичний документ). 
З 1 лютого 2019 року розпочнеться перша онлайн-лекція в рамках освітньої програми в Україні.
Дворічна освітня програма для протезистів/ортезистів техніків, розпочата у 2018 році, та новостворені навчальні програми для ерго терапевтів та лікарів фізичної реабілітації медицини допоможе підвищити рівень освіти українських фахівців і, як наслідок, сприятимуть підвищенню якості реабілітаційних послуг. 
_______
In the framework of the NATO trust Fund on Medical rehabilitation on 22-23 January 2019, selection interview for LIT&LAT&UA Physical Rehabilitation Medicine program, passed successfully. 
From 24 candidates 13 PRM physicians/team members were selected from: Shupyk National Medical Academy for Postgraduate Medical Education 6, Danylo Halytsky L`viv National Medical University 4 and National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 3. 
The first main goal of the project is to create the first in Ukraine educational 4-year program (primary specialization) in physical and rehabilitative medicine, which should meet the requirements of the Council of Physical and Rehabilitation Medicine of the European Union of Medical Specialists (the Council of the Federal Ministry of Education and Science of Ukraine).
The second main goal is the participation of PRM Trainees in the procedure for certification by the Board of the EUMM FRM – is the responsibility of the participants).
The third main objective of the project is to teach project participants (additions as teachers) in a four-year program of primary specialization in physical and rehabilitative medicine at least during the release of the first primary generation of FMD doctors in Ukraine (which will be accompanied by an additional legal document with each of the participants )
On 01 February 2019, will start first on-line lection in the framework of PRM education program in Ukraine.
Two years educational program for Prosthesis and Orthotists technician’s lunched in 2018 and newly started educational programs for Occupational Therapists & Physical Rehabilitation Medicine physicians will improve level of education of Ukrainian professional staff and as result will help to increase quality of rehabilitation services.

Залишити відповідь