Украина и ЕС

“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 29.12.2017 року №7473.


Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

28 лютого о 17:31 · 

??
Друзі!
Сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 29.12.2017 року №7473.

Законопроект запроваджує в Україні інститут авторизованого економічного оператора (АЕО). Зокрема підприємствам, які виконують будь-яку роль в міжнародному ланцюгу постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач митного складу) можна бути отримати два види сертифіката авторизованого економічного оператора:
1) на спрощення митних процедур;
2) про безпеку та надійність.

Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, найбільший перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства.

Проектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС, що наразі є також одним з пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці.

Водночас важливий для приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції ( АСАА) проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності” від 24.03.2017 року №6235 не отримав підтримки народних депутатів.

Законопроект 6235 імплементує у національне законодавство низку регламентів та директив ЄС та дозволяє усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів в частині технічних регламентів та оцінки відповідності.

??
Friends!
Today, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted as a basis the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Customs Code of Ukraine regarding certain issues of the implementation of Chapter 5 of Chapter IV of the EU-Ukraine Association Agreement” №7473.
The draft law introduces the Authorized Economic Operator (AEO) Institute in Ukraine. In particular, enterprises that perform any role in the international supply chain (manufacturer, exporter, importer, customs representative, customs warehouse keeper) can obtain two types of certificate of an authorized economic operator:
1) to simplify customs procedures;
2) safety and reliability.
The status of the AEO is the highest level of trust to the company in the custom and, as a consequence, the largest list of privileges and simplifications of customs formalities for the enterprise.
The project proposes to introduce the effective mechanism of the AEO Institute similar to that operating in the EU, with the prospect of further mutual recognition, as envisaged by Article 80 of the EU-Ukraine Association Agreement, and is one of the main bases of customs cooperation between Ukraine and the EU, which is currently also one of the priority sectors of bilateral cooperation.
At the same time, very important for Ukraine’s accession to the Agreement on Conformity Assessment and Acceptability of Industrial Products (ACAA). The draft law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Technical Regulations and Conformity Assessment” N6235 did not receive support from the MPs.
Draft law 6235 implements a number of EU regulations and directives into national legislation and allows to eliminate the inconsistencies of certain norms of certain legislative acts in terms of technical regulations and conformity assessment.

Світлина від Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Залишити відповідь