Украина Реформы

Антимонопольний комітет України (АМКУ) став лідером трансформаційних процесів в Україні

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

4 год · 

??
Держава допомога є окремим крос-сектором, від якого залежить ефективне функціонування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. Бути частиною ЄС – це означає грати за правилами, що створюють рівні умови не тільки для українських підприємств на ринку ЄС, але й для європейських компаній в Україні. Про це зазначила Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Olga Stefanishyna під час міжнародної конференції «Реформа держаної допомоги в Україні».

Загалом реформа державної допомоги має досить догу історію, і після тривалого інкубаційного періоду, з прийняттям Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», їй було надано новий старт. Але прийняття закону це ще не реформа. І практика прийняття євроінтеграційного законодавства говорить про те, що їх досить важко реалізовувати при збереженні окремих радянських практик в Україні.

Дякуючи реформі державної допомоги, Антимонопольний комітет України (АМКУ) став лідером трансформаційних процесів в Україні. Коли Закон приймався і вступав в силу велика кількість стейкхолдерів вважало, що основна відповідальність лежатиме на АМКУ і тільки він цю реформу повинен реалізовувати. Але дана реформа є обов’язком всіх органів державної влади, оскільки зараз не можна за якимось окремим рішенням надати якісь преференції чи субсидії. Відтепер європейські правила державної допомоги стали частиною їхнього життя.

Сьогодні кожен суб’єкт господарювання може оскаржити державну допомогу чи рішення АМКУ і саме це є справжньою європейською практикою гри на ринку.

Державна допомога дозволить забезпечити більш ефективну секторальну інтеграцію між Україною та ЄС у пріоритетних сферах енергетики, цифрової економіки, митниці та юстиції свободи і безпеки, які були визначені на минулорічній Раді асоціації.

??
State aid is a separate cross-sector, on which depends the effective functioning of the Deep and comprehensive free trade area with the EU. Being part of the EU – means playing according to rules, that creates equal conditions not only for Ukrainian enterprises in the EU market, but also for European companies in Ukraine. This was stated by Olga Stefanishyna, Director General of the Government Office for the Coordination of European and Euro-Atlantic Integration, during an international conference “State Aid Reform in Ukraine”.
In general, the reform of state aid has a fairly long history, and after a long incubation period, with the adoption of the Law of Ukraine “On State Aid to Undertakings”, it has received a new start. But the adoption of the law is not a reform yet. And the practice of adopting European integration legislation suggests that it is difficult to implement them on certain Soviet practices in Ukraine.
Thanks to the state aid reform, the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU) became the leader of the transformation processes in Ukraine. When the Law was adopted and entered into force, a large number of stakeholders thought that the main responsibility would lie on the Antimonopoly Committee, and it should be implemented by the AMCU. But this reform is the responsibility of all state bodies, since now it is unpossible to give any kind of preferences or subsidies for any particular decision. From now on, European rules on state aid have become part of their lives.
Today, every business entity can appeal to a state aid practice or a decision of the Antimonopoly Committee, and this is exactly the real European practice of playing by the market rules.
State aid will introduce a more effective sectoral integration between Ukraine and the EU on the priority areas of energy, digital economy, customs and justice, freedom and security, which were identified on last year’s Association Council.

Yuriy Terentyev
Андрій Іванчук
Oleksandr Saenko
Anna Artemenko

Антимонопольний комітет України

Залишити відповідь